Privacyverklaring De GrondToon

Bij De GrondToon worden verschillende gegevens van je opgeslagen en bewaard die verband houden met jouw privacy bij gebruik van de website, wanneer je contact opneemt, een therapie- of coachtraject volgt of een product afneemt. 

In deze privacyverklaring kun je lezen hoe De GrondToon met jouw persoonsgegevens omgaat en deze verwerkt. 

Contactgegevens:

Praktijkadres:De Kluijskamp 1245, 6545JK  NIJMEGEN
Telefoon:06 14644489
Internet:https://www.praktijkdegrondtoon.nl
Email:miranda@praktijkdegrondtoon.nl

Miranda op den Brouw-Sluitman is de eigenaar van De GrondToon en is te bereiken via de bovengenoemde contactgegevens.

Persoonsgegevens die bij De GrondToon worden verwerkt

De GrondToon verwerkt je persoonsgegevens wanneer je gebruik maakt van de diensten en/of zorg die De GrondToon biedt.

Op de site worden verschillende formulieren gebruikt, die je kunt gebruiken om contact op te nemen met De GrondToon of om gratis producten te downloaden. Voor het verwerken van deze formulieren maakt De GrondToon gebruik van Mailblue.

Op het moment dat je van de formulieren op de website gebruik maakt, worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt door contact op te nemen via de website, in correspondentie of telefonisch

Wanneer je behandeling of coaching aangaat bij De GrondToon worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door contact op te nemen via de website, in correspondentie en telefonisch.
Wanneer je een product afneemt bij De GrondToon worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Rekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die bij De GrondToon worden verwerkt

De GrondToon verwerkt bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens op het gebied van gezondheid. Deze informatie wordt verwerkt wanneer je een therapie- of coachtraject volgt. 

Doelen en grondslag voor de verwerking van je persoonsgegevens

De GrondToon verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het maken van afspraken. Voor afspraken die online gepland worden, maakt De GrondToon gebruik van Calendly.
 • Voor afspraken via videobellen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van Zoom Pro. 
  De software voldoet aan de eisen volgens de wet  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 • Om deel te kunnen nemen aan online trainingen via de website. 
 • Het afhandelen van de betaling
 • Verzending van Blogs & Meer en/of informatiefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van diensten
 • Het bieden van muziektherapeutische behandeling en coaching, zoals vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst (WGBO).
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar: de website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. De GrondToon kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. We raden ouders  aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via miranda@praktijkdegrondtoon.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

De GrondToon neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld de eigenaar van De GrondToon) tussen zit. 

Bewaartermijn

De GrondToon bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld.
GrondToon hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Het medisch dossier wordt 20 jaar bewaard (per 01-01-2020) , conform de WGBO; Dossiers die eerder zijn afgesloten worden 15 jaar bewaard
– Voor financiële persoonsgegevens geldt een bewaartermijn van 7 jaar;
– Google Analytics: Bewaartermijn 14 maanden.
– Mailblue (by Active Campaign): Zolang je geabonneerd bent op de nieuwsbrief of andere mailingacties (zoals e-book en webinar), blijven je gegevens bewaard. Je gegevens worden verwijderd nadat je je hebt uitgeschreven.

Delen van persoonsgegevens met derden

De GrondToon verstrekt geen persoonlijke informatie aan anderen, tenzij je daar in het kader van je behandeling nadrukkelijk toestemming voor geeft of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in opdracht  van De GrondToon (bijvoorbeeld de hostingprovider voor het verwerken van e-mail, belastingadviseur), sluit De GrondToon een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. De GrondToon blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door De GrondToon en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die De GrondToon van je heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar miranda@praktijkdegrondtoon.nl. 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. De GrondToon wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Vanaf 01-01-2020 is het toegestaan voor nabestaanden om gegevens met betrekking tot behandeling in te zien conform de richtlijnen van de wetgeving WGBO. 

Beveiliging persoonsgegevens

De GrondToon neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je  de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact telefonisch of via mail contact op met Miranda op den Brouw-Sluitman.

 

Bijgewerkt op 01-04-2023